Harmonogram reaktywacji

Jesień 2007

Mariusz Wróbel (świeżo upieczony mieszkaniec Bytomia, pragnący połączyć życie zawodowe z tym miastem) „odkrywa” nieczynne kino Gloria w Bytomiu. W tym samym czasie kino odkrywa Marek Kasperski, który w Bytomiu gości w sprawach zawodowych. Kasperski – zwiedzając miasto – spotyka Daniela Lekszyckiego, który wprowadza go w historię Glorii jak i miasta Bytomia. Zarówno Wróbel jak i Kasperski wypytują o kino i możliwość jego reaktywacji w magistracie w tym samym czasie. Skojarzyła ich ze sobą wiceprezydent do spraw kultury w Bytomiu, Halina Bieda.

Pierwszy kwartał 2008

Wróbel i Kasperski spotykają się i podejmują decyzję o współpracy w zakresie reaktywacji kina Gloria. O swych zamiarach informują prezydenta Piotra Koja, który wyraża poparcie dla projektu. Wróbel z Kasperskim spotykają się z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej przy Szymanowskiego 2 (siedziba kina Gloria) informując ich o zamiarze reaktywacji Glorii, a także z przedstawicielami biznesu skupionymi w Regionalnej Izbie Gospodarczej i wieloma innymi przedstawicielami bytomskich organizacji społecznych i ludzi zainteresowanych kinem Gloria. Rozeznają możliwości pozyskania funduszy unijnych i europejskich na remont kina. Będąc przekonanymi co do słuszności obranego kierunku i widząc duże poparcie społeczne i biznesu oraz perspektywy funduszy zewnętrznych, postanawiają założyć fundację posiadającą osobowość prawną, która będzie partnerem instytucjonalnym dla gminy.

29.04.2008

Powstaje Fundacja Kino Gloria, która uzyskuje osobowość prawną 20 maja 2008 roku. Kasperski zostaje prezesem zarządu, Wróbel przewodniczącym rady fundacji. O fakcie tym informują prezydenta miasta, który poleca im złożenie oficjalnego pisma do magistratu, w celu uzyskania zgody na użytkowanie lokalu kina Gloria przez nasza fundację.

3.06.2008

Fundacja sklada pismo, o które prosił prezydent

8.07.2008

Fundacja otrzymuje odpowiedź, w której stoi,  że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona ponownie po otrzymaniu od Zarządcy inwentaryzacji lokalu.

Z pisma wynika, że dokumenty inwentaryzacyjne nieruchomości, w której znajduje się kino Gloria, będące w posiadaniu Zarządcy (ZBM), nie mogą trafić do Urzędu Miejskiego w Bytomiu mimo, że dzieli ich kilkaset metrów i sprawa decyzji, co do użytkowania przez Fundację pomieszczeń kina, jest oddalona na czas nieokreślony.

9.07.2008 (na drugi dzień)

Fundacja składa pismo informujące o tym, iż przedmiotowe dokumenty inwentaryzacji, znajdują się nieopodal w ADM nr 6 i są dostępne dla każdego zainteresowanego, tym bardziej urzędników Urzędu Miejskiego.

23.07.2008

Kasperski i Wróbel spotykają się w magistracie z wiceprezydent Biedą, naczelnikiem Wydziału Obrotu Nieruchomościami UM i wiceprezesem ZBM (ówczesnym użytkownikiem kina). Na spotkaniu urzędnicy oświadczają, że oddanie kina w użytkowanie fundacji nie wchodzi w grę ze względu na przepisy (art. 13 punkt 1 Ustawy z dnia 28.08.1997 r., o gospodarowaniu nieruchomościami). Mimo, że w rzeczywistości ten przepis na to pozwala, gmina interpretuje go na niekorzyść fundacji, wbrew interesowi społecznemu. Władze przedstawiają fundacji dwa warianty wynajęcia lokalu kina na warunkach rynkowych, po uprzednim wyodrębnieniu lokali kina i pozostałych lokali użytkowych, bez wskazania orientacyjnego czasu wykonania tych czynności. Przy okazji wiceprezydent stwierdza, że gdyby fundacja była tworzona wspólnie z miastem, gmina mogłaby wnieść do niej lokal kina aportem i nie byłoby obecnych komplikacji. Na propozycję Kasperskiego, że w takim razie fundację można rozwiązać i powołać wspólnie Fundację Gloria2, jeśli to może ułatwić i nie opóźniać sprawy, wiceprezydent wycofuje się natychmiast z tej propozycji. Korzystając z obecności wiceprezesa ZBM, Kasperski i Wróbel informują w jego obecności prezydent Biedę o dokonanej w lokalu samowoli budowalnej (postawienie ściany z pustaków) oraz budzącej niepokój swobodzie korzystania z lokalu przez poprzednich najemców kina, których kilka dni wcześniej Kasperski spotkał podczas wynoszenia bez wiedzy z ZBM różnych przedmiotów z kina. Nikt nigdy z władz miasta nie podjął się wyjaśnienia tego naruszenia prawa.

25.07.2008

Kasperski i Wróbel spotykają się ponownie w magistracie w wiceprezydent Biedą i Naczelnikiem WON, podczas którego zostaje im wręczone pismo z propozycjami sprzed dwóch dni wcześniej. Mimo, że oba warianty są dla fundacji nie do przyjęcia, obaj zgadzają się na wynajem na warunkach rynkowych, ale zastrzegają, że płatny powinien on być od momentu uruchomienia kina, wskazując datę 1.01.2011 r. O napotkanych trudnościach i niezrozumiałej postawie magistratu w sprawie Glorii Wróbel informuje prezydenta podczas spotkania służbowego (Wróbel był wówczas dyrektorem BCK, instytucji kultury gminy Bytom), prosząc o interwencję.

27.07.2008

Prezydent Piotr Koj pozdrawia Fundację Kino Gloria na swoim blogu, życząc powodzenia. Nie podejmuje żadnej interwencji w sprawie.

9.08.2008

Pierwsze poważne zwątpienie co do możliwości reaktywacji kina wbrew postawie władza miasta wyrażone emocjonalnym wpisem Marka Kasperskiego na blogu, w którym pisze on m.in. „Wyszło na jaw, że tak naprawdę Fundacja Kino Gloria w Bytomiu robi miastu chyba krzywdę, chcąc reaktywować kino Gloria i prowadzić w nim działania kulturalne, popularyzatorskie i edukacyjne dla mieszkańców, szczególnie dla bytomskiej młodzieży. Jeżeli nie krzywdę, to poważny kłopot, bo działania Fundacji są poza kontrolą Urzędu i to chyba boli najbardziej.

Tyle pięknych słów na wargach prezydentów, tyle treli-moreli i jak w koglu-moglu, tylko jaja bieleją. Władze chcą promować miasto, a jeden z najlepszych tematów, jakim jest kino Gloria, zaprzepaszczają w sposób beznadziejnie głupi, dając dowód swojej ignorancji i nieznajomości podstawowych zasad marketingu. Link do postu

Wrzesień.2008

Wróbel, jako dyrektor instytucji miejskiej składa prezydentowi propozycję przekazania kina Gloria w użytkowanie Bytomskiemu Centrum Kultury, które od tej pory miało stać się głównym beneficjentem, fundacja zaś byłaby partnerem. Prezydent wyraża zgodę na takie rozwiązanie, deklaruje nawet możliwość dofinansowania przez miasto opłat, jakie BCK musiałoby wnosić do wspólnoty mieszkaniowej z tytułu zarządzania nieruchomością (później się z tego wycofa). Wróbel składa stosowne pismo i… czeka na ruch ze strony miasta do listopada.

Listopad. 2008

Kasperski na początku miesiąca dowiaduje się w Urzędzie Miasta o rychłym zakończeniu procedury przekazywania kina BCK. Wróbel otrzymuje w tym miesiącu odpowiedź, że kino Gloria może zostać przekazane BCK maksymalnie na 3 lata. Rozwiązanie to jest nie do przyjęcia – uniemożliwia ubieganie się o fundusze europejskie, z których nie można finansować inwestycji gwarantujących minimum pięcioletni okres trwałości po zakończeniu inwestycji. Wróbel spotyka się kilkakrotnie z wiceprezydent Biedą i prezydentem Kojem. Ci przekonują go, że przepisy nie pozwalają na przekazanie kina na dłużej.

Styczeń. 2009

Wróbel referuje na radzie prezydenckiej w Urzędzie Miasta sprawy BCK, jednocześnie zapytując o Glorię. Podczas dyskusji nieoczekiwanie wiceprezydent Maciejczyk potwierdza interpretację przepisów Wróbla mówiącą o tym, że przepisy zezwalają jednak na przekazanie BCK kina Gloria na czas nieokreślony, jeżeli taka będzie decyzja Rady Miasta. Wobec tego prezydent zgadza się na złożenie stosownego wniosku pod obrady Rady Miasta, w której ma większość.

Styczeń – Marzec 2010

Fundacja Kino Gloria wraz z Bytomskim Centrum Kultury organizuje szereg spotkań dyskusyjnych i projekcji filmowych. BCK pozyskuje do kina Gloria projektory filmowe i nagłośnienie Dolby Surround z upadającego wówczas kina Andromeda w Tychach. Trwają prace nad kampaniami pozyskiwania środków na fotele kinowe. Z powodzeniem udaje się wpisać BCKino (mające przestać działać po otwarciu Glorii) do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

25.03.2010

Po burzliwych obradach, Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu kina Gloria wraz z dwoma lokalami użytkowymi i trzema lokalami mieszkalnymi Bytomskiemu Centrum Kultury na czas nieoznaczony. Procedura przekazania kina z niewiadomych powodów trwa jednak jeszcze 4 miesiące.

1.08.2010 – 20.02.2011

Bytomskie Centrum Kultury zostaje prawnie użytkownikiem kina, stając się w imieniu gminy członkiem wspólnoty mieszkaniowej przy Szymanowskiego 2. BCK formalizuje współpracę z Fundacją Kina Gloria. Rozpoczynają się prace dotyczące inwentaryzacji, projektowania, analiz, ekspertyz p.poż itp., pozyskiwanie funduszy na projekty budowlane, prostowanie zawiłych spraw związanych z lokatorami mieszkań, które wraz z lokalem kina Gloria przeszły pod zarząd BCK. Ze względu na wiele niedozwolonych przeróbek instalacji w kinie przez poprzedniego najemcę, BCK zleca wykonanie kompleksowych projektów architektoniczno-budowlanych dla Glorii. Instytucja uczestniczy w pracach dotyczących termomodernizacji całego modernistycznego budynku, w którym mieści się kino. Zostają opracowane dwie kampanie fundrisingowe, które mają wystartować wiosną 2011 r. Kasperski dociera do pierwszego filmu wyemitowanego w Glorii na jej otwarcie 80 lat wcześniej i czyni w Austrii starania o jego pozyskanie na otwarcie Glorii. Rośnie frekwencja w BCKinie, kilkaset metrów od Glorii rośnie galeria handlowa z multipleksem kinowym. Do prac przy reaktywacji angażuje się zespół Kroniki w zakresie dizajnu i systemu identyfikacji wizualnej nowo otwartej Glorii, rozwiązań architektonicznych oraz działalności programowej kina. Ludzie pracujący przy reaktywacji kina dbają o poszerzanie kręgu przyszłych widzów przy dużym wsparciu i życzliwym zaangażowaniu lokalnych mediów. Jesienią do Glorii dwukrotnie włamują się złomiarze. Po tych zdarzeniach drzwi boczne do kina zostają zaspawane, zaś wszelkie okna na piętrze zabezpieczone grubymi płytami OSB i stalowymi śrubami. Wróbel występuje do gminy o objęcie miejskim monitoringiem kina.

21.02.2011

BCK zakończyło pracę nad kompleksowym projektem architektoniczno-budowlanym dotyczącym reaktywacji kina Gloria. Informacja ta zostaje opublikowana na blogu Glorii. Jednocześnie BCK składa stosowne wnioski o wydanie pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę oraz przygotowuje się do złożenia aplikacji w najbliższym terminie naboru funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.04.2011

Tygodnik „Życie Bytomskie” na pierwszej stronie publikuje m.in. informację o planowanym odejściu Wróbla z BCK i objęcia kierownictwa Instytucji Filmowej „Silesia Film” (zarządzającej m.in. kilkoma kinami artystycznymi). W artykule pojawia się informacja o kontynuacji reaktywacji kina Gloria pod skrzydłami wojewódzkiej instytucji kultury, jaką jest IF „Silesia Film” (taki wariant współpracy zaakceptował prezydent po uzgodnieniu warunków odejścia Wróbla z BCK).

5.04.2011

Trójka młodych wandali włamuje się do kina Gloria wyłamując framugę okna na pierwszym piętrze i podpala Glorię. Pożar gasi kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej z całego regionu. Na miejscu pojawia się prezydent, który do mediów, na gorąco wypowiada się o możliwości odbudowy Glorii, analogicznie do odbudowy Opery Śląskiej. Paradoksalnie pożar spowodował ogólnopolską rozpoznawalność idei reaktywacji kina Gloria. Wpłynęło wiele deklaracji pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej od wielu osób i firm. Akcja gaśnicza powoduje całkowite zalanie działającej na tyłach Glorii herabaciarni „Fanaberia”, późniejsza decyzja PINB uniemożliwia kontynuowanie jej działalności. Gmina zobowiązała się do znalezienia lokalu zastępczego (nie mamy wiedzy jak się sprawa skończyła).

11-15.04.2011

W gabinecie prezydenta odbywa się narada w sprawie losów kina Gloria, w której uczestniczą m.in. naczelnicy wydziału nieruchomości, wiceprezydenci, prezes GSM – zarządca nieruchomości zatrudniony przez wspólnotę mieszkaniową przy Szymanowskiego 2, dyrekcja BCK. Prezydent postanawia zlecić wykonanie ekspertyzy pogorzeliska Politechnice Śląskiej. Prezes GSM informuje, że w imieniu gminy jak i pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej ubezpieczył budynek w firmie Uniqa, zaś polisa ubezpieczeniowa gwarantuje odtworzenie budynku do stanu sprzed pożaru. W efekcie tych deklaracji prezydent deklaruje podjęcie wszelkich kroków mających na celu odbudowę Glorii. BCK i Fundacja Kino Gloria organizują zbiórkę funduszy na odbudowę kina.

18.04 – 31.05.2011

Dyrektor BCK występuje do prezesa GSM (zarządcy nieruchomości zatrudnionego przez wspólnotę mieszkaniową, której członkiem jest gmina) o kopie polisy ubezpieczeniowej zawartej w imieniu członków wspólnoty. Ten odmawia. Dyrektor BCK ponownie oficjalnie zwraca się do zarządcy z prośbą o przekazanie kopii polisy ubezpieczeniowej. Bezskutecznie. W celu zapobieżenia ewentualnym matactwom, dyrektor BCK zgłasza złamanie prawa przez zarządcę władzom miasta i podejrzane zachowanie zarządcy, zwłaszcza wychwalanie przez niego firmy ubezpieczeniowej jeszcze przed wydaniem z jej strony jakiegokolwiek oświadczenia. W efekcie dochodzi do spotkania zarządcy nieruchomości, dyrekcji BCK w gabinecie prezydent Biedy. Prezydenta reprezentuje jego doradca – specjalista w zakresie ubezpieczeń. W czasie spotkania mimo obecności wiceprezydent Biedy zarządca nie przekazuje kopii polisy dyrektorowi BCK, który zgodnie ze stanem prawnym posiadał wszelkie plenipotencje dotyczące nieruchomości w imieniu gminy. Po spotkaniu BCK zostaje wyłączone ze sprawy. Urząd miasta nie informuje dyrektora BCK co do spraw związanych z odszkodowaniem. Do czasu odejścia ze stanowiska BCK dyrektor nie otrzymuje żadnych informacji na temat stanu procesu ubezpieczeniowego jak i kopii polisy ubezpieczeniowej. Tym samym od tego momentu miasto przejmuje odpowiedzialność za wyegzekwowanie należnego odszkodowania lub wyciągnięcie konsekwencji wobec zarządcy w przypadku stwierdzenia nienależytego przez niego zabezpieczenia interesów członków wspólnoty podczas ubezpieczania ich mienia.

Lipiec 2011

Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia Film” składa gminie Bytom oficjalną propozycję współpracy przy reaktywacji kina Gloria w przypadku podjęcia przez gminę decyzji o odbudowie kina, zgłaszając gotowość do podjęcia rozmów i omówienia wariantów ewentualnej współpracy.

Sierpień 2011

Bytomskie Centrum Kultury zwraca gminie oficjalnie nieruchomość kina Gloria, będącą pogorzeliskiem. Rada Fundacji Kino Gloria podejmuje uchwałę w sprawie jej likwidacji.

Wrzesień 2011

Gmina odpowiada wymijająco na propozycję „Silesia Film” przy reaktywacji kina Gloria. Odpowiedź w całości zostaje opublikowana na blogu Glorii. List kończy akapit: O dalszych decyzjach w tej sprawie, a przede wszystkim o odbudowie i o przeznaczeniu odbudowanej nieruchomości oraz o ewentualnym podjęciu współpracy z Silesią-Film w zakresie prac związanych z reaktywacją będziemy informować Pana na bieżąco.”  W międzyczasie na profilu Glorii na FB prezydent sugeruje internautom, że dotychczasowe działania fundacji nie były efektywne. Wycofuje się jednak z dyskusji po przedstawieniu mu pierwszego lepszego osiągnięcia w stosunku do osiągnięć gminy.


Grudzień 2011

Do IF „Silesia Film” wpływa pismo podpisane przez wiceprezydent Biedę, w którym prośba o zarysowanie wariantów ewentualnej współpracy zostaje poprzedzona „belferską połajanką” pod adresem dyrektora instytucji i internautów zaangażowanych w proces reaktywacji kina.

Na pismo zostaje udzielona gminie odpowiedź wskazująca 3 warianty ewentualnej współpracy „Silesia Film” z gminą, oczekiwania wobec gminy oraz po raz kolejny podkreślona konieczność  spotkania i omówienia sprawy, a także apel o partnerskie podejście do współpracy, jeżeli gmina rzeczywiście szuka sposobu na odbudowanie kina.

odpowiedź_UM_Bytom_Gloria_2011

4 stycznia 2012

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego informuje lokalne media o uzyskaniu odszkodowania w wysokości 1.750.000 zł, z czego 700 tys. ma zostać przeznaczone na rozbiórkę Glorii.  Według sądu, który skazał jednego z podpalaczy na 3 lata więzienia, straty spowodowane pożarem wynosiły co najmniej 4.635.186 zł.

30 stycznia 2012

Do „Silesia Film” wpływa pismo podpisane tym razem przez prezydenta Bytomia, proszące w grzeczniejszej formie o to samo, co było w piśmie z dnia 22.11.2012 podpisanym przez wiceprezydent Biedę. W piśmie prezydent prosi o przedstawienie wariantów wykorzystania całości lub części odbudowanego budynku bez przedstawienia jakiejkolwiek koncepcji architektonicznej odbudowy.

skan

Luty lub marzec 2012

Gmina wystawia nieruchomość po Glorii na sprzedaż. Po odkryciu oferty przez internautów, w miejskiej ofercie pojawia się dopisek o preferowanym przeznaczeniu nieruchomości na cele kinowe, mimo że nie jest to warunek wiążący dla przyszłego inwestora.

13.03.2012

W kinie Kosmos w Katowicach dochodzi do przypadkowego spotkania prezydenta Bytomia z szefem IF „Silesia Film”. Podczas rozmowy przy wielu świadkach prezydent zapewnia o odbudowie budynku kina, po czym kilka minut później jego zastępczyni przy tych samych świadkach wydaje się być zdziwiona deklaracją prezydenta sugerując, że rozpatrywano zgoła inne rozwiązanie.

28.03.2012

Rozpoczyna się rozbiórka kina Gloria. Na wielu forach internetowych i w komentarzach artykułów prasowych na ten temat publikowanych w sieci pojawia się wiele głosów społecznego oburzenia na władze miasta, zwłaszcza w kontekście braku informacji o odbudowie.

2.04.2012

Społeczna grupa inicjatywna mieszkańców miasta, która podjęła się zebrania podpisów pod inicjatywą ogłoszenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia, oświadczyła publicznie, że złożyła do PKW liczbę podpisów poparcia dla inicjatywy znacznie przekraczającą wymagane minimum w takich przypadkach. Oznacza to, że referendum w sprawie prezydenta odbędzie się w najbliższym czasie.

3.04.2012

Prezydent zaprasza telefonicznie dyrektora „Silesia Film” na spotkanie w sprawie ewentualnej współpracy przy reaktywacji kina Gloria. Spotkanie zostaje umówione na piątek 6 kwietnia.

4.04.2012

Rzeczniczka Urzędu Miasta informuje lokalnych dziennikarzy o wynikach rozmów, które odbędą się dopiero za dwa dni.

5.04.2012

O planach i podjętej współpracy gminy z „Silesią Film” (o podjęciu której dopiero będzie mowa nazajutrz) w popołudniowym programie informuje radio Plus, powołując się na źródła z Urzędu Miasta.

6.04.2012

Podczas krótkiego spotkania w bytomskim Urzędzie Miejskim (prezydent się śpieszy na następne) prezydent Bytomia proponuje „Silesia Film”, aby ta odkupiła pogorzelisko, czyli zapłaciła gminie Bytom za klepisko po Glorii, odbudowała kino i je prowadziła. „Propozycja” ta jest oczywiście nie do przyjęcia dla Silesia Film co zostaje jasno i natychmiast wyrażone. Prezydent stwierdza, że w wyniku kontroli przeprowadzonych przez urzędników nie stwierdzono naruszenia prawa związanego z procesem odszkodowawczym. Spotkanie zakończyło się podtrzymaniem woli współpracy przez „Silesia Film” we wskazanych w grudniu trzech wariantach w przypadku odbudowania przez gminę budynku zgodnie z jego koncepcją architektoniczną. Prezydent potwierdził także, że gmina nie dysponuje żadną dokumentacją, niezbędną do odbudowania budynku zgodnie z jego koncepcją architektoniczną i że jest ona poszukiwana we wszelkich archiwach.

12.04.2012

W bytomskim Urzędzie Miasta odbywa się konferencja prasowa dla lokalnych mediów poświęcona specjalnie sprawie kina Gloria i współpracy miasta z „Silesią Film” w zakresie współpracy przy jego prowadzeniu. W konferencji biorą udział prezydent, jego zastępczyni, prezes GSM (zarządca nieruchomości) i inni ważni urzędnicy. Na konferencję nie zostaje zaproszony ani poinformowany o niej nikt z „Silesia Film”. Gmina ogłasza, że chce odbudować Glorię. Kilka dni później na swoim blogu prezydent informuje, że oczekuje na jakieś doprecyzowanie oferty ze strony „Silesia Film”, od której ponoć zależy zdecydowanie się gminy na odbudowę. Jednocześnie podaje z przekonaniem informację, że nie ma wpływu na los mienia gminy, o którym wedle prezydenta może zdecydować wspólnota mieszkaniowa.

Bez względu na dalsze działania gminy przewidujemy efekt, stąd nam Glorii po ludzku żal…

18 czerwca 2012

Kończy się rozbiórka pogorzeliska po kinie Gloria. Tego samego dnia władze miasta zostają odwołane w wyniku referendum przez mieszkańców Bytomia.